За да е по-лесно в училище

Начало | За да е по-лесно в училище | МОН планира повече часове по математика от V до VII клас

МОН планира повече часове по математика от V до VII клас

Аз детето | 2020-10-19

МОН планира повече часове по математика от V до VII клас

Повече часове по математика за учениците в V, VI и VII клас, както и преминаване от зубрене към придобиване на умения и решаване на житейски казуси по природните науки – география, физика и химия. Това предлага Министерството на образованието и науката (МОН) с проекти за промени в учебните програми за няколко предмета от областта на природните науки в прогимназията. Специално за математиката анализи на МОН показват, че часовете по този предмет не са достатъчни за усвояване на заложените в учебните програми знания. По тази причина министерството обеща да увеличи леко часовете им – с половин час на седмица (от 30 на 30 часа и половина).

Часовете по математика за петокласниците ще се увеличат от 136 на 153 часа на година от учебната 2021/2022 г. Това е с половин час на седмица, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите. Променя се и препоръчителното процентно съотношение на задължителните учебни часове за годината – досега то беше до 60% за нови знания и над 32% за упражнения, преговор и обобщение. Занапред делът на новите знания се намалява на 55%, а на упражненията се увеличава на 37%. По география също ще има облекчения. От темите отпада континентът Антарктида. Целта на новата програма е не да изисква безцелно запаметяване на данни и факти, а „опознаване на същността на географията като наука и на подходите и средствата за намиране и използване на географското знание за личностна, професионална и социална реализация“, е посочено в проекта. Броят на новите уроци трябва да е не повече от 32. И новостите по география ще започнат да се прилагат от учебната 2021/2022 г. за учениците, които постъпват в пети клас.

Промените в учебните планове за шестокласниците също са по математика и география. И по двата учебни предмета те би следвало да влязат в сила от учебната 2022/2023 г. По математика шестокласниците ще започват с темата за рационалните числа, а не както досега – с геометрични фигури и тела, които остават най-накрая по програма. Годишният брой часове се увеличава от 136 на 153 учебни часа. Това е с половин час седмично повече спрямо досега. Променя се и процентното съотношение при разпределянето им – 55% ще са за нови уроци (сега е 60%), а над 37% – за преговор и упражнения (сега е 32%). Броят на новите уроци в учебника не може да надвишава 84. По география шестокласниците пак ще учат, както досега, за Южна и Северна Америка, Азия и Австралия, но отпада темата „География на континентите“, както и темите за Океания и океаните на земята.

Година по-късно, от учебната 2023/2024 г., следва да влязат в сила новостите за седмокласниците по математика, физика, химия и биология. По математика часовете в седми клас се увеличават от 144 на 162 на година. Новите уроци в учебника трябва да са не повече от 89. Увеличава се и времето за упражнения, преговор и обобщения – от над 32% на над 37%, а времето за нови уроци намалява от 60 на 55%. По физика при изучаване на темата за електричната енергия от учениците няма да се изисква да могат да пресмятат мощността на тока и разхода на електроенергия от битови уреди. На тяхно място се добавят уменията да „обяснява от какво зависи отделеното количество топлина в консуматор“, да „пресмята мощността на тока само за един консуматор“, и да „пресмята разхода на електроенергия от битови уреди (консуматори) и дискутира начини за нейното пестене“. Отпадат новите понятия като „закон на Джаул-Ленц“, „закон за отражението“ и други. По химия при темата за химичната символика отпадат подтемите за химичните знаци и химичните формули, за наименованията на веществата, относителна атомна маса и относителна молекулна маса и химични уравнения.

През лятото МОН обяви, че планира да въведе и нов предмет дигитални технологии и креативност за учениците от V до VII клас, който ще е с половин час повече седмично от времето за сегашния предмет информационни технологии. Той ще е за сметка на намаляване на половин час седмично на часовете по чужд език. Целта е информационните технологии да се надградят с дигитална креативност, тъй като това умение ще е ключово за бъдещото поколение, смятат от министерството. Плановете за новия предмет за седмокласниците да бъде въведен през учебната 2023/2024 г., а за петокласниците и шестокласниците – съответно през 2021/2022 и 2021/2023 г. За да стане факт това, вероятно са нужни промени в друга наредба.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град