Контакти

Инвестор.БГ АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

Адрес на редакцията:
гр. София 1540
бул. "Брюксел" 1

Е-мейл: info@az-deteto.bg

Адрес на регистрация:
гр. София 1540 бул. Брюксел 1

Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд
Ф.Д No 5692/2000 г.
БУЛСТАТ: 130277328