За учители

Начало | За учители | Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища-партньори по програма „Едно училище за всички“

Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища-партньори по програма „Едно училище за всички“

Аз детето | 2016-12-20

Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища-партньори  по програма „Едно училище за всички“

Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища партньори по втора фаза на програма „Едно училище за всички“. Целта е изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, който организацията създаде заедно с пет училища-партньори в първата фаза на програмата, с подкрепата на фондация „Америка за България“.

„В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта от това да разработи системен подход, който да помогне на общообразователното училище да организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане приобщаващо. Научихме, че за да е налице реален процес на промяна и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност – деца, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да бъдат подкрепени в този процес. Нашият модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда е продукт от това партньорство и от интензивната работа на терен с пет училища-партньори в първа фаза на Програма „Едно училище за всички“ в периода 2014 г. – 2016 г.,

През втората фаза на Програма „Едно училище за всички“ в периода 2016 г. – 2019 г., ЦПО ще се фокусира върху изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. “ – казват организаторите на инициативата.

За целта Център за приобщаващо образование стартира открит конкурс за подбор на нови 10 училища-партньори. С помощта на първите пет пилотни училища и още нови 10, ще се работи две учебни години да се подобри и адаптира Моделът, така че той да отговаря по още по-добър начин на училищната действителност. Стремежът на организаторите от една страна е поканата за включване да обхване възможно повече училища в страната с максимално широк и разнообразен регионален, социално-икономически, образователен и културен профил, а от друга, да се гарантира обективност, безпристрастност и прозрачност на процеса на избор.

Кой може да кандидатства

Конкурсът е отворен за всички училища по чл. 38 (1) от ЗПУО с изключение на гимназии, които не са във фокуса на тази Програма. За да гарантира обективност, безпристрастност и прозрачност на процеса на избор на училища-партньори за втора фаза на Програма „Едно училище за всички“, Център за приобщаващо образование сформира Оценителна комисия, която ще направи подбор на кандидатите в три етапа.

Заявките за кандидатстване с попълнени пълен пакет изискуеми документи следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес konkurs@cie-bg.eu. Електронното съобщение, което кандидатите изпращат, трябва да има следното заглавие: Конкурс по Програма Едно училище за всички.
Комплектът документи, които следва да бъдат изпратени за да се вземе предвид заявката за кандидатстване се състои от:
1. Попълнен Формуляр за кандидатстване;
2. Сканирана попълнена и подписана Декларация за ангажираност и достоверност на предоставената информация от директора на училището-кандидат;
3. Копия от документи на училището:

  • Годишен план на училището;
  • Стратегия за развитие на училището, включително приоритети на училището и визия;
  • Годишен план за квалификационна дейност.


4. Други релевантни документи за допълнителна информация.

Подробна информация за всички документи, нужни за кандидатстване можете да видите на адрес: www.cie-bg.eu/

Крайният срок за подаване на попълнените документи е 17:30 ч. на 31.01.2017 г. Заявки за кандидатстване, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани от Оценителната комисия.

Оценителната комисия ще се състои от членове на ЦПО и поканени външни оценители, които имат опит и експертиза в работа по проекти с училища в сферата на приобщаващо образование, организационно и професионално развитие. Поканата за включване на външни оценители е мотивирана от стремеж за гаранция на безпристрастност, помощ за екипа на ЦПО при преглед на голям обем документация, възползване от опита и експертизата на тези хора.

Моделът, който Център за приобщаващо образование изгради отговаря на въпросите как изглежда приобщаващото училище и как може да бъде променена средата в училище, за да може всяко дете и възрастен да се чувстват добре и подкрепени. Неговите отличителни характеристики са: той е създаден за и в български контекст, описва създаването на приобщаваща училищна среда отвътре-навън и изисква координираното и системно участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области – училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Тези четири елемента са взаимносвързани и съчетаването им засилва действието на всеки от тях. Моделът следва няколко основни принципа, които имат доказано значение за успешното прилагане на приобщаващи практики и политики – екипно вземане на решения, решения, базирани на данни и практики, базирани на доказателства за тяхната ефективност. Така приобщаващото образование не включва една или няколко определени групи деца или възрастни, а се стреми към приемането, предоставянето на възможности за развитие и подкрепа на всички, имащи отношение към образователния процес – ученици, директори, учители, специалисти, родители, непедагогически персонал.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град