За учители

Начало | За учители | Стартира петата национална конференция по глобално образование

Стартира петата национална конференция по глобално образование

Аз детето | 2017-01-16

Стартира петата национална конференция по глобално образование

Днес започна петата годишна национална конференция за глобално образование, организирана от групата по глобално образование към Българската платформа за международно развитие. Събитието ще продължи два дни.

Официални гости по време на откриването бяха Юрий Щерк, директор в Дирекция ООН и сътрудничество за развитие в МВнР, Михаил Околийски, управляващ националния офис на Световната здравна организация в България СЗО, Коста Костов, главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в министерство на образованието и науката и ръководител на работната група, разработила Държавния образователен стандарт по гражданско, интеркултурно, здравно и екологично образование.

Поздравителни адреси до участниците изпратиха Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката и Ваня Кастрева, началник на РУО София-град.

Глобалното образование по определение на Съвета на Европа, е образование, което отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено. Глобалното образование поставя акцент върху изследване на взаимовръзките, които съществуват между държавите, между общностите, между хората в глобалната обществена среда, то се фокусира и върху развиване на умения на младите хора да действат съобразно знанията за тези взаимовръзки и върху ценностите на глобалния гражданин.

Новият закон за предучилищно и училищно образование дефинира основни цели, свързани с принципите на глобалното образование като: придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки. Държавният образователен стандарт по гражданско, здравно, интеркултурно и екологично образование дава нормативна рамка за осъществяването на тези цели.

Конференцията си поставя две основни цели: да представи Държавния образователен стандарт по гражданско, здравно, интеркултурно и екологично образование и мястото му в учебната програма и да бъде място за среща и за обмен на опит и практики между учителите от страната, които се стремят да изградят социални и граждански умения у своите ученици, така че те да посрещат предизвикателствата на глобалния свят не само в професионален, но и в граждански аспект.

По време на първия ден участниците ще обсъдят възможностите и трудностите, свързани с пълноценното и успешно прилагане на ДОС за ГЗИЕО през призмата на ключовите страни в процеса: управляващи, директори, учители и други образователни експерти, ученици. Чрез презентации, онлайн ресурси и дискусии те ще разгледат добри практики и ще обменят опит в преподаване на теми от глобалното образование на училища.

Вторият ден ще бъде посветен на представяне на иновативни и ефективни методи за преподаване на теми и концепции с глобалното измерение в рамките на учебната програма. За тази цел ще бъдат проведени работни ателиета за учители, предлагащи творчески идеи и подпомагащи формирането на практически умения.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град