За учители

Начало | За учители | Вижте как ще бъдат разпределени парите за образование за догодина

Вижте как ще бъдат разпределени парите за образование за догодина

Аз детето | 2018-11-02

Вижте как ще бъдат разпределени парите за образование за догодина

Заплатите на учителите ще се увеличат средно с 20 на сто през 2019 г., като стартовата учителска заплата ще бъде увеличена от 760 на 920 лева. За периода 2019-2021 г. се предвижда увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците ежегодно с допълнителни 330 млн. лв.

С 25,1 млн. лв. през 2019 г. от държавния бюджет ще бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 000 ученици. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите, и се подпомага професионалното им ориентиране. Предвидено е да бъдат увеличени и средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас с 8 млн. лв. за 2019 г. спрямо 2018 г. С тази мярка се цели подобряване на качеството на предоставяните закуски на децата и учениците.

За 2019 г. фокусът ще бъде поставен върху детето или ученика и поставянето му в центъра на процеса за намаляване на новоотпадналите ученици. Предвидени са и средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Около 90 млн. лв. се предвиждат до 2021 г. за мерки за намаляване на преждевременно напусналите образованието, за достъп до информационни технологии и за квалификация на учителите.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град