За родители

Начало | За родители | Преди училище: важни въпроси от родителите и отговорите им от МОН

Преди училище: важни въпроси от родителите и отговорите им от МОН

Аз детето | 2017-09-12

Преди училище: важни въпроси от родителите и отговорите им от МОН

С приближаването на учебната година всеки родител започва да се чуди дали не е пропуснал някакво ново правило или наредба за кандидатстване в училище или пък документи, необходими за занималня. Особено с промените, които Министерството на образованието прави напоследък е доста трудно човек да се ориентира какво точно се иска от него или детето му. Затова специално за вас публикуваме отговорите на въпросите, които интересуват всички родители на ученици!

Кои ученици имат право да посещават осигурената от държавата безплатна занималня по новия закон? За кои класове е задължителна и за кои – не?

Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. Държавата създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на учебния ден. Целодневната организация е за ученици в дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Училището организира целодневна организация за учениците от:
· от І до ІV клас при желание на родителите;
· от І до VІІ клас в средищните училища (в които учат деца от населените места без училище);
· от V до VІІ клас при желание на родителите и в зависимост от наличието на условия в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

През новата учебна година 2017/2018, учениците в начален курс, от 2 и 3 клас, ще имат ли бележници?

Да, ще имат – тези ученици се обучават по реда на Закона за народната просвета.

Какъв е минималният и какъв е максималният брой ученици, които участват в група на занималнята?

При целодневната организация учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или преди обяд. Броят на децата при този вариант е от 16 до 25 ученици, но може да достигне 28 ученици. При целодневната организация за учениците от I до IV клас по паралелки учебните часове по седмичното разписание може да се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след обяд. Броят на учениците е съобразно броя на децата в паралелката, но не следва да надвишава 24.

Задължително ли е да посещава всички часове? Необходимо ли е да бъде представяна бележка за отсъствия за занималнята?

Посещението на всички дейности в групата за целодневна организация е задължително, както и при отсъствие от тези часове следва да се представят документи за уважителните причини, поради които е отсъствал ученикът. При констатиране на намаляване броя на учениците в групата под минималния – 16 ученици, по време на учебните занимания групата може да се разформирова.

Може ли родители да поискат сформиране на група за целодневно обучение, след като учебната година вече е напреднала?

Групите за целодневна организация се формират при условията и реда, определени с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.

Може ли училището да откаже да сформира група за занималня, макар и децата да отговарят на изискванията? Как трябва да реагират родителите?

Училищата са длъжни да осигурят целодневна организация на обучение на учениците от I до IV клас. Броят на групите в училището за целодневна организация се определя в началото на учебната година и зависи освен от желанието на родителите и от наличието на условия. При липса на място, както и поради липса на достатъчен брой ученици за формиране на самостоятелни групи съобразно класа, групите се сформират като сборни за ученици, ако са в рамките на един и същи етап – от І до ІV клас или от V до VІІ клас.

Какви дългосрочни решения срещу насилието в училище ще приеме МОН?

Въведен е Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Законово са разписани дейности за превенция на агресията и насилието в училище, както и дейности за мотивиране на поведението на учениците. Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърдена Национална мобилна група за психологическа подкрепа, която ще се намесва в ситуации на кризи и ще подпомага училищните екипи при изготвяне на програми за работа с ученици, които са проявили или са жертва на агресия.

Каква тежест ще имат оценките от външните оценявания в края на етапите на обучение на учениците и ще бъдат ли обвързани с годишната оценка, поставена от учителя?

Вероятно оценките по успешно положените изпитвания ще бъдат вписвани в документите за завършен етап, но няма да бъдат обвързани с годишната оценка.



Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град